Taylor ^^

โฆษณา

ใครคือครู

              ใครคือครู       ครูคือใคร       ในวันนี้
ใช่อยู่ที่         ปริญญา          มหาศาล
ใช่อยู่่ที่         เรีียกว่า           ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน      สอนนาน        ในโรงเรียน

ครูคืือผู้          ชี้นำ              ทางความคิด
ให้รู้ถูก          รู้ผิด              คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์        รู้ยาก             รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน     แปลงสู้            รู้สร้างงาน

ครูคือผู้         ยกระดับ          วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด        กว่าสัตว์           เดรัจฉาน
ปลุกสำนึก      สั่งสม              อุดมการณ์
์     เพื่อมวลชน        ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็น       นักสร้าง           ที่ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง    สร้างคนกล้า       สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้     ได้เป็นตัว         ของตัวเอง
ขอมอบเพลง    นี้มา               บูชาครู..

1 2 8 18 19 20 6 5 4 3 2 1 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17